CAO - Kennisbank - Flexmoment

CAO

De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst, waarin de arbeidsvoorwaarden schriftelijk worden vastgelegd. Hierin komen onder meer het loon, overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn en pensioen aan de orde. Een cao kan worden afgesloten tussen 1 of meer werkgevers, 1 of meer werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties. De laatste groep zijn over het algemeen vakbonden.

In een cao zijn de afspraken vastgelegd

Dat geldt ook voor wettelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden. De afspraken hierover in de cao wijken vaak in gunstige zin af van de minimale rechten van de werknemer welke in de wet zijn vastgelegd. Een voorbeeld is het recht op meer (bovenwettelijke) vakantiedagen dan het wettelijk minimum.
De afspraken in een cao mogen nooit ten nadele van de werknemer zijn in vergelijking met de wet, zoals het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het minimum loon en de minimum vakantiebijslag.

Er bestaan 2 soorten cao’s

De bedrijfstak-cao is een collectieve afspraak binnen een sector. Een dergelijke cao geldt alleen voor bedrijven en werknemers die vertegenwoordigd zijn door de partijen die cao hebben afgesloten. Daarnaast bestaat de ondernemings-cao, waarin een collectieve afspraak binnen één bedrijf is vastgelegd.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)

Partijen uit de eerstgenoemde cao kunnen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen om de betreffende cao algemeen verbindend te verklaren voor de gehele bedrijfstak. Alle bedrijven in deze bedrijfstak zijn dan verplicht om hun werknemers minimaal de arbeidsvoorwaarden uit deze cao aan te bieden.
Een cao gaat voor op de individuele arbeidsovereenkomst. Een uitzondering is als de afspraken tussen werkgever en werknemer in de individuele arbeidsovereenkomst gunstiger uitvallen voor de werknemer dan de cao.

Een bedrijfstak heeft een eigen cao

Hieronder treft u een voorselectie van bedrijfstak cao’s aan, die wij betrekken bij de dienstverlening aan onze klanten. Niet één cao is gelijk aan de andere en toch dient een werkgever volledig volgens de cao, die in zijn/haar onderneming van toepassing is, te handelen.
Behalve de hieronder vermelde cao’s kunnen wij u ook met betrekking tot de overige cao’s u volledig adviseren en desgewenst de loonadministratie en dus inclusief de verwerking van de cao voorwaarden, van u overnemen. U kunt het zien als een vorm van ontzorgen om daardoor tijd vrij te maken voor uw corebusiness. Bel ons gerust voor meer informatie. Hieraan zitten uiteraard geen verplichtingen verbonden.

Hoveniers

CAO Hoveniers

In mei 2018 werd een CAO akkoord bereikt voor het Hoveniersbedrijf in Nederland  voor de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020. Hierop geldt een algemeen verbindend verklaring (AVV) waardoor de meeste bepalingen van deze CAO op alle werkgevers en werknemers die bij de inwerkingtreding of gedurende de looptijd van de AVV onder de werkingssfeer vallen of komen te vallen.

Er zijn CAO bepalingen die naar hun aard niet voor AVV in aanmerking komen zoals pensioenbepalingen, herverzekering van eigen risico’s van werkgevers en bepalingen die geen verband met arbeid houden.

Gelijktijdig hebben partijen ook afspraken gemaakt die gericht zijn op de toekomst. Deze zijn vastgelegd in protocolafspraken.

Namens de sector onderhandelde VHG met de vakbonden over deze CAO op basis van hun kennis van het groenbedrijf en de belangen van de bedrijven. Onderwerpen die onder meer aan de orde kwamen zijn:

 • Een goed rendement door verantwoorde lonen
 • Flexibilisering van de arbeid
 • Oog voor een goede verstandhouding met vakbonden en werknemers

Binnenkort kunnen partijen weer opnieuw beginnen want op 30 juni 2020 loopt deze CAO af.

Los bekijken

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf RAS

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf RAS

Op dit moment loopt er een CAO voor deze beroepsgroep van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2021.
De inhoud van de lopende overeenkomst in boekjesvorm is als PDF in te zien of te downloaden via de website www.ras.nl
In dezelfde website is de CAO ook online weergegeven.

De inhoud van de arbeidsovereenkomst is gebaseerd op de bovengenoemde lopende CAO. Een werkgever dient te allen tijde een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan met de werknemer. Minimaal moet hierin het volgende worden opgenomen:

 • De datum van indiensttreding.
 • De duur, bepaalde of onbepaalde tijd.
 • De bij aanvang van de overeenkomst geldende werktijden.
 • Het aantal uren per week.
 • De functieaanduiding en de bijbehorende loongroep.
 • De regio en het object waar de werknemer bij de start werkzaam is.

De arbeidvoorwaarden zijn verdeeld in meer dan 20 items, elk met een eigen toelichting.
De website van RAS biedt al heel veel antwoorden in de rubriek “Veel gestelde vragen”. Mochten na het doornemen hiervan toch nog onduidelijkheden overblijven dan kan via de website eenvoudig contact met het kantoor van RAS gemaakt worden.

Los bekijken

Particuliere Beveiliging

CAO Particuliere Beveiliging

In deze CAO zit verdeeld over het hele jaar 2020 aardig wat beweging. Zo zijn de lonen per 1 januari 2020 met 2,6% verhoogd. De afspraak binnen de CAO was een max. stijging van 2,5% tenzij de CPI (Consumenten Prijs Index) hoger is. En dat was dus het geval.
Een volgende stap wordt met ingang van de 3e loonperiode in 2020 gezet als toeslagen van de functiewaardering, maaltijdvergoeding, consignatievergoeding en hondenvergoeding met 1,7% worden geïndexeerd.

De particuliere veiligheidsbranche kent twee fondsen
De eerste is het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. Deze geldt voor alle werkgevers in de particuliere beveiliging. De tweede is het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particuliere Beveiliging. Dit fonds is er voor werkgevers die lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche.
De premie in 2020 bij het eerstgenoemde fonds bedraagt 0,245% van de loonsom, met een verhouding van 75% voor de werkgever en 25% voor de werknemer.
Bij het tweede genoemde fonds is dat 0,142% van de loonsom en is de verhouding werkgever/werknemer 80%/20%.

Tot slot is er ook een aanpassing doorgevoerd bij de waarde vakantierecht bij contractwissel.
Kortom, salarisadministrateurs hadden weer het een en ander aan te passen.

Los bekijken

Nederlandse Veiligheidsbranche

CAO Nederlandse Veiligheidsbranche

Door partijen werd door onderhandeld tot in de nacht van 18 op 19 september 2018 om een akkoord te bereiken over een nieuwe CAO. Er was sprake van een trendbreuk omdat de partijen voor de eerste keer niet tegenover elkaar stonden maar naast elkaar. Het resultaat was dan ook een CAO met een looptijd van vijf jaar; van juli 2018 tot en met juni 2023.
Er is veel in deze CAO vastgelegd dat voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden moet zorgen. Zo zijn er afspraken gemaakt t.a.v. de loonontwikkeling, het pensioen, de roosters en de verhouding flex/vast.

Een langdurige CAO is eveneens van belang voor de werkgevers zodat er een langjarig beleid kan worden gevoerd. Werkgevers verwachten vanaf de start van deze CAO tot het einde van de looptijd, dat er 80% tot 90% nieuwe aanbestedingen gaan plaatsvinden. En dan biedt een CAO als deze een goede basis.

Deze succesvolle CAO besprekingen kwamen op naam van De Nederlandse Veiligheidsbranche enerzijds en FNV Beveiliging te Utrecht, De Unie te Culemborg en CNV Vakmensen te Utrecht.

Veel uit deze nieuwe CAO zal op het bordje van de salarisadministratie terecht komen. Later zullen ook nog regelingen uit de WAB aan worden toegevoegd. Wordt het daarmee te complex dan kan extern vakmanschap een helpende hand bieden.

Los bekijken

Glastuinbouw

CAO voor de Glastuinbouw

De Glastuinbouw sector moet het nog steeds doen met de CAO zoals die was overeengekomen voor de periode 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019. In die CAO zijn een aantal afspraken vastgelegd over de Basis Pensioenregeling, de verdere opbouw en de regeling voor partner en kinderen. Ook werknemers die arbeidsongeschikt worden blijven voortaan pensioen opbouwen. Daarnaast is er een functiehandboek voor de Glastuinbouw samengesteld als hulpmiddel voor ondernemingen bij het indelen van de binnen de organisatie voorkomende functies.

In januari zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe CAO, maar dat heeft tot april nog niet tot een overeenstemming geleid. De werkgevers hebben een loonbod gedaan van 4,5% over een periode van 18 maanden. De vakbonden vonden onvoldoende bereidheid om de gevolgen van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) voor seizoenswerk op te vangen. Het pijnpunt daarin is dat de bonden vinden dat er teveel negatieve afwijkingen van de WAB in zitten. Over de lonen zou men het wel eens kunnen worden.

Wellicht is het de corona crisis waardoor er tot nu toe (eind mei 2020) geen verdere vorderingen gemaakt zijn.

Los bekijken

Horeca

CAO Horeca

Voor het jaar 2020 is er een nieuwe CAO afgesloten voor horeca medewerkers.
In deze CAO zijn de mogelijkheden opgenomen die de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) biedt. Daardoor is de CAO gelijk actueel en beter toepasbaar. Voor werkgevers en werknemers is het verstandig om goed kennis te nemen van nieuwe bepalingen betreffende oproepovereenkomsten en seizoencontracten.

Op de website van de Koninklijke horeca Nederland is uitgebreide informatie te vinden over de wijzigingen in de CAO maar ook de belangrijke rol die de WAB daarin speelt. Vanzelfsprekend zijn ook de CAO tekst en de loontabellen beschikbaar.

Voor werkgevers in de horeca branche wordt de salarisadministratie er niet eenvoudiger op en vergt deze een behoorlijk tijdbeslag dat door noodzakelijk werk voor het bedrijf, niet altijd beschikbaar is. Het uitbesteden van de loonadministratie kost daarentegen niet veel maar laat wel veel meer tijd voor het dagelijks horeca werk.

Los bekijken

Metaal & Techniek

CAO Metaal & Techniek

Het was 5 september 2019 dat de sociale partners tijdens de laatste onderhandelingen een principeakkoord bereikten over een nieuwe CAO met een looptijd van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2021. Daarna is het tijdelijk akkoord omgezet in een definitieve CAO.

Er was gekozen voor verbetering van de lonen en met name vanwege de noodzaak om technische vakmensen voor de sector te kunnen behouden en de aantrekkelijkheid voor nieuwe medewerkers te vergroten.

Wat zijn de belangrijkste afspraken?
De feitelijke lonen worden als volgt verhoogd:

 • Per 1 december 2019 met 3,5%
 • Per 1 juli 2020 met 3,5%
 • Per 1 maart 2021 met 0,93%
 • Een eenmalige uitkering van bruto € 306,- in februari 2021

Jeugdtabellen:
Het tekort aan vakmensen is groot en daarom wordt het aantrekkelijker gemaakt voor jongeren door vakgerichte scholing en extra beloning in nieuwe en vereenvoudigde jeugdtabellen.

Generatiepact:
De 80-90-100 variant van het Generatiepact gaat gelden voor werknemers van 60 jaar. Wel moeten de verlofstuwmeren boven de 296 uur eerst worden opgenomen.

Flexibel naar vast:
In de looptijd van deze CAO hebben partijen de intentie uitgesproken om 5.000 flexibele contracten om te zetten naar vaste contracten.

Opleiden en ontwikkelen:
Er wordt 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor opleiden en ontwikkelen. Hiervoor worden vouchers uitgegeven.

De bedrijfstak Metaal & Techniek vertegenwoordigt in totaal ca. 27.000 ondernemingen en ca. 300.000 werknemers.

Los bekijken

Afbouw

CAO Afbouw

De huidige CAO heeft een looptijd van twee jaar t.w. van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. De afspraken zijn tot stand gekomen via onderhandelingen tussen NOA en de vakbonden FNV en CNV-vakmensen.
De garantielonen zijn hierdoor per 1 mei 2020 met 3% gestegen. Dit percentage is ook in 2021 voorzien.

In de CAO is ook een zware beroepenregeling opgenomen.
Een van de onderdelen daarvan is dat de werkgever in de periode vanaf 2021 tot en met 2025 drie keer een bedrag van maximaal € 21.300,- per jaar aan de werknemer kan toekennen in de drie jaar voor het bereiken van zijn AOW-gerechtigde leeftijd. De werknemer kan dat bedrag gebruiken om drie jaar eerder met pensioen te gaan. Op deze wijze vertrouwen werkgevers een bijdrage te leveren om medewerkers gezond met pensioen te laten gaan.

De 80-90-100 regeling wordt voortgezet
Het gaat hier om een afspraak waarbij werknemers vanaf 57 jaar met een medische indicatie in aanmerking kunnen komen voor een regeling waarbij ze 80% werken, recht hebben op 90% loon en 100% pensioenopbouw. De CAO partijen hebben besloten om deze regeling met één jaar te verlengen.

Los bekijken

Bouw & Infra

CAO Bouw & Infra

De CAO Bouw & Infra liep af op 1 januari 2020. In feite hadden de betrokken CAO partijen al in november 2019 moeten starten met de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. Deze partijen geven echter aan dat de bouw- en infrasector als eerste te maken kregen met economische klappen en dat deze vooral ontstaan zijn door besluiteloosheid van het kabinet.
Daarbovenop komt nog dat het onduidelijk is wat de gevolgen van de corona crisis zullen zijn.

Werkgeversverenigingen Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, NVB en Vereniging van Waterbouwers hebben, in gezamenlijk overleg met FNV en CNV Vakmensen, besloten de onderhandelingen voor de Bouw & Infra op te schorten.
Tot dan hadden werkgevers en vakbonden intensief met elkaar gesproken over onder meer duurzame inzetbaarheid, Arbo en veiligheid, eerder stoppen bij zwaar werk, instroom en onderwijs en tot slot flexibilisering en uitzenden.

Alle partijen geven aan dat ze de situatie blijven monitoren en dat zij weer in gesprek zullen gaan als het juiste moment zich voordoet.

Los bekijken

Groothandel in Levensmiddelen

CAO Groothandel in Levensmiddelen

Onder groothandel in levensmiddelen vallen ondernemingen die zich bezig houden met het kopen en verkopen van een assortiment levensmiddelen.
De mantelafspraken in de CAO voor de Foodservice en de Groothandel in levensmiddelen (FSGIL) gelden voor de Groothandel in Horecaproducten (GHP) en voor de Groothandel in Levensmiddelen. (GIL)

De looptijd en de deelnemers
De CAO is op 1 juli 2019 ingegaan en loopt tot en met 30 juni 2020. De volgende groothandels vallen onder deze CAO:

 • Voor de Foodservice en de Levensmiddelen en/of
 • in Zoetwaren en/of
 • in tabak en Tabaksproducten en/of
 • in Bakkerijgrondstoffen en/of
 • in Aanverwante producten (Deze worden apart beschreven)

Partijen die bij deze CAO zijn betrokken kunnen op verzoek van partijen bij een andere CAO, dispensatie verlenen van de toepassing van bepalingen van deze CAO, onder door partijen bij deze CAO te stellen voorwaarden. Controle op naleving zal bij dispensatie altijd als voorwaarde worden gesteld.

Betrokken partijen bij deze CAO hebben afspraken gemaakt over de loonvorming.
Zo is per 1 februari 2020 een loonstijging met 2,8% structureel van toepassing.
De loonvorming wordt separaat uitgewerkt voor de GHP en voor de FSGIL.

Pensioenrechten
De werkgever was al per 1 april 2017 verplicht de Pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de GHP en FSGIL toe te passen. Alternatief is een actuarieel en financieel gelijkwaardige regeling toegestaan. De inhoud van de pensioenregeling wordt bepaald door de partijen bij deze CAO. Zo is met ingang van 1 januari 2018 de pensioen richtleeftijd verhoogd naar 68 jaar.

Klachten over onredelijke praktijk
In geval van klachten over het overeengekomen beloningssysteem, kunnen deze worden ingediend bij de OR waarmee de afspraken zijn gemaakt evenals bij de Vaste Commissie.

Regels bij het in dienst hebben van uitzendkrachten
De werkgever dient zich ervan te verzekeren dat een voor hem werkende uitzendkracht de volgende regels gelden:

 • Dat deze dezelfde beloning en werktijden gelden als bij werknemers in vaste dienst van toepassing is.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn voor uitzendkrachten conform de CAO zoals deze geldt voor medewerkers in vaste dienst. De werkgever dient dit aan het betreffende uitzendbureau mede te delen.

Arbeidstijden
Voor beide sectoren van de groothandel waar deze CAO van toepassing is, zijn 4 werktijdenregelingen in het leven geroepen. Bij aanstelling wordt door de werkgever met de werknemer één van de vier regelingen overeengekomen.

Meer informatie
Los bekijkenCopyright Flexmoment 2019 - 2020  |  BECONNUMMER:  720665  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene Voorwaarden Salarisadministratie
Design & development by: Timeless Design
x
Vraag via WhatsApp
CHAT MET ONS OP HET NUMMER 085 864 0124 Vandaag beschikbaar: 09:00-22:30
Onze excuses, op dit moment is onze Chat offline
Wilt u met ons Chatten? Gebruik bovenstaand nummer in uw WhatsApp om de chat te beginnen.
Sluiten