CAO - Kennisbank - Flexmoment

CAO

De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst, waarin de arbeidsvoorwaarden schriftelijk worden vastgelegd. Hierin komen onder meer het loon, overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn en pensioen aan de orde. Een cao kan worden afgesloten tussen 1 of meer werkgevers, 1 of meer werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties. De laatste groep zijn over het algemeen vakbonden.

In een cao zijn de afspraken vastgelegd

Dat geldt ook voor wettelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden. De afspraken hierover in de cao wijken vaak in gunstige zin af van de minimale rechten van de werknemer welke in de wet zijn vastgelegd. Een voorbeeld is het recht op meer (bovenwettelijke) vakantiedagen dan het wettelijk minimum.
De afspraken in een cao mogen nooit ten nadele van de werknemer zijn in vergelijking met de wet, zoals het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het minimum loon en de minimum vakantiebijslag.

Er bestaan 2 soorten cao’s

De bedrijfstak-cao is een collectieve afspraak binnen een sector. Een dergelijke cao geldt alleen voor bedrijven en werknemers die vertegenwoordigd zijn door de partijen die cao hebben afgesloten. Daarnaast bestaat de ondernemings-cao, waarin een collectieve afspraak binnen één bedrijf is vastgelegd.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)

Partijen uit de eerstgenoemde cao kunnen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen om de betreffende cao algemeen verbindend te verklaren voor de gehele bedrijfstak. Alle bedrijven in deze bedrijfstak zijn dan verplicht om hun werknemers minimaal de arbeidsvoorwaarden uit deze cao aan te bieden.
Een cao gaat voor op de individuele arbeidsovereenkomst. Een uitzondering is als de afspraken tussen werkgever en werknemer in de individuele arbeidsovereenkomst gunstiger uitvallen voor de werknemer dan de cao.

Een bedrijfstak heeft een eigen cao

Hieronder treft u een voorselectie van bedrijfstak cao’s aan, die wij betrekken bij de dienstverlening aan onze klanten. Niet één cao is gelijk aan de andere en toch dient een werkgever volledig volgens de cao, die in zijn/haar onderneming van toepassing is, te handelen.
Behalve de hieronder vermelde cao’s kunnen wij u ook met betrekking tot de overige cao’s u volledig adviseren en desgewenst de loonadministratie en dus inclusief de verwerking van de cao voorwaarden, van u overnemen. U kunt het zien als een vorm van ontzorgen om daardoor tijd vrij te maken voor uw corebusiness. Bel ons gerust voor meer informatie. Hieraan zitten uiteraard geen verplichtingen verbonden.

AGF Detailhandel Nederland (ADN)

CAO voor AGF Detailhandel Nederland (ADN)

AGF staat voor aardappelen, groente en fruit. ADN is de branche organisatie voor groente en fruitspecialisten. Als koepel zet ADN zich in om de positie van ondernemers te versterken en de bedrijfsvoering te optimaliseren.

De CVAH (Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel) en de vakbonden CNV en FNV zijn overeengekomen een CAO af te sluiten met een looptijd van 1 april 2020 tot 1 april 2021 en geldt voor alle groente- en fruitspeciaalzaken in Nederland. De ADN was tevreden met de uitkomsten van het CAO overleg, mede omdat de medewerkers hierdoor aan het eind van 2020 een bijzondere beloning via een eenmalige uitkering ontvingen.

Door het aflopen van de vorige regeling per 1 april en omdat er te weinig tijd beschikbaar was voor een volledig overleg, mede door de corona crisis, begon voor partijen de tijd te dringen.

Aanpassing in lonen
De partijen hebben daarom besloten om voor deze CAO alleen een aanpassing in de lonen te doen. Wel begint men zo snel mogelijk de gesprekken die moeten leiden tot een nieuwe CAO. Men geeft aan te zullen trachten toe te werken naar meer inhoudelijke afspraken en het meer eigentijds maken van de bestaande CAO.

De gemaakte afspraken

 • De looptijd van de CAO is één jaar, dus van 1 april 2020 tot 1 april 2021.
 • In december wordt (is inmiddels) een éénmalige uitkering van 1% bruto uitgekeerd over het genoten salaris in 2020.
 • Per 1 januari 2021 wordt (is) een structurele loonsverhoging toegekend op alle lonen van 1,29%.

Voor zover dit nog niet gebeurd is dringt men de werkgevers er op aan om deze aanpassingen tijdig aan de loonadministrateur door te geven.

Los bekijken

Levensmiddelenbedrijf

CAO voor het Levensmiddelenbedrijf

Voor het Levensmiddelenbedrijf werd een CAO akkoord bereikt in 2019. De overeenkomst loopt officieel van 1 april 2019 tot 1 juli 2020. Er is daarna nog geen nieuwe overeenkomst afgesloten maar per 1 januari 2021 zijn er wel nieuwe loonschalen van kracht geworden.

De CAO voor het levensmiddelenbedrijf werd overeengekomen tussen het Vakcentrum, de beroepsorganisatie van detaillisten en CNV Vakmensen.nl
De verplichtingen voor de werkgever en de werknemer gelden voor de volgende onderdelen:

 • Arbeidstijden en arbeidsduur
 • Scholing
 • POB en duurzame inzetbaarheid
 • Arbeidsduurverkorting
 • Toeslagen in winkels
 • Afwijkende regels voor werknemers in distributiecentra
 • Overwerk
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Re-integratie
 • Uitkeringen bij overlijden
 • Vakantie en vakantietoeslag
 • Tijdsparen
 • Buitengewoon verlof
 • Einde arbeidsovereenkomst
 • Functie indeling en beloning
 • Loonaanpassingen
 • Plaatsvervanging
 • Vakantiewerkers

En daarnaast nog afspraken over Pensioen, Vakbondsfaciliteiten, Vaste commissie, Commissie Nalevingsinstrument ( CNi), Veiligheid en Duur, wijziging en opzegging.

Deze CAO geldt, tenzij elders in deze cao anders is bepaald, alleen voor alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met Coop Supermarkten te Velp of een werkgever die is aangesloten bij het Vakcentrum. Bovendien alle werkgevers die één of meer winkels exploiteren die voldoen aan de omschrijving van artikel 2 onder a.
De overeenkomst heeft betrekking op werkgevers en werknemers in winkels en distributiecentra en schenkt o.m. aandacht aan werknemers met een normale arbeidsduur, erbijbanen, tussenbanen, loopbanen, vakantiewerkers, werknemers in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en uitzendkracht / detachering.

Los bekijken

Retail Non-Food

CAO Retail Non-Food

De Retail Non-Food heeft per 1 januari 2021 een nieuwe cao met een looptijd van anderhalf jaar en loopt dus tot 1 juli 2022. Deze cao is overeengekomen tussen de volgende werkgevers partijen:

 • INretail
 • Tuinbranche Nederland
 • Federatie Goud en Zilver (FGZ)
 • Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (Bodepa)

en medewerkers partijen:

 • AVV
 • De Unie
 • CNV Vakmensen
 • RMU Werknemers

Partijen vertrouwen met deze overeenkomst dat nu verder aandacht kan worden besteed aan het versterken en toekomstbestendig maken van de non-foodretail.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)

Door de AVV zijn de meeste bepalingen van deze cao van toepassing. Dit geldt voor alle werkgevers en medewerkers die bij inwerkingtreding of gedurende de looptijd van de AVV onder de werkingssfeer van de cao vallen of komen te vallen.

Arbeidsovereenkomsten tussen werkgever en medewerker bij een onderneming in de Retail Non-Food zijn van toepassing in een onderneming waar de omzet voor ten minste 50% afkomstig is uit of ten minste 50% van de medewerkers werkt in een of meer van de volgende activiteiten:

 • Mode-artikelen
 • Sportartikelen
 • Schoenen
 • Verf, verfbenodigdheden en aanverwante artikelen
 • Artikelen in de woninginrichting
 • Artikelen in Tuincentra
Los bekijken

Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW)

CAO Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW)

Voor de looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 heeft de VBW, mede namens CVAH (branchevereniging voor o.a. de ambulante bloemisten) met de vakbond AVV (De Democratische Vakbond) een CAO gesloten voor de bloemendetailhandel.
De onderhandelaars beschrijven de CAO als een evenwichtig pakket aan afspraken, waarmee zowel de continuïteit van de onderneming als het belang van de werknemer gediend is.

Periodiek overleg
Partijen hebben afgesproken dat zij gedurende de looptijd van deze CAO periodiek overleg voeren over ontwikkelingen in de branche, kansen en bedreigingen. Begrip voor elkaar en slagvaardigheid zijn o.m. redenen die hieraan ten grondslag liggen.

De functie onderbouwing is als volgt opgesplitst:

 • Aankomend winkelmedewerker.
 • Winkelmedewerker.
 • Verkoper/binder.
 • Vaktechnisch verkoper/binder.
 • Allround/coördinerend medewerker
 • Bedrijfsleider.

De aanpassingen in het kort:

 1. Voor de loonstijging is het Wettelijk minimumloon het uitgangspunt. Aanpassing vindt plaats op 1 januari en 1 juli.
 2. Vanaf 1 januari is de normale werkweek 40 uur en de loontabel is daarop aangepast. Over het uiteindelijke aantal uren kunnen tussen werkgever en werknemer afspraken worden gemaakt.
 3. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,15 per kilometer, geldend vanaf de 11e km per enkele reis.
 4. Per medewerker wordt een (persoonlijk) opleidingsbudget t.b.v. vakmatige ontwikkeling toegekend van 0,5% van de loonsom per jaar.
Los bekijken

Visdetailhandel

CAO Visdetailhandel

De CAO Visdetailhandel loopt van 2019 tot 2020. Het principe akkoord tussen de Verenigde Nederlandse Visdetailhandel (VNV), de Centrale Vereniging van Ambulante Handel (CVAH) en CNV Vakmensen werd begin januari 2019 bereikt. Inmiddels hadden alle partijen de definitieve CAO tekst ondertekend.

Uitstel onderhandelingen
Betreffende partijen hebben eind december 2020 besloten dat het beter is om de onderhandelingen voor een nieuwe CAO op te schorten en wel met 3 maanden. De belangrijkste reden daarvoor is de corona epidemie waardoor een aantal onderzoeken niet kon worden afgerond. Daarbij gaat het over de opzet van een gemoderniseerd loongebouw en duurzame inzetbaarheid.

De nawerking van de CAO
Per 1 januari 2021 was er dus geen nieuwe CAO voor deze branche maar de rechten van de oude CAO zijn daardoor niet vervallen. De z.g. nawerking houdt in dat de huidige afspraken van kracht blijven tot het moment dat partijen een nieuwe CAO zijn overeengekomen.

In de nu dus voorlopig doorlopende CAO geldt de volgende functie indeling op grond van de te verrichten werkzaamheden. De omschrijving van de werkzaamheden zijn daarbij bepalend:

 • Groep I: Werkzaamheden van eenvoudige aard volgens nauwkeurige instructies.
 • Groep II: Werkzaamheden van eenvoudige aard onder directe leiding.
 • Groep III: Werkzaamheden waarvoor bepaalde vak- en bedrijfskennis nodig is en onder beperkt toezicht wordt uitgevoerd.
 • Groep IV: Werkzaamheden waarvoor veel vak- en bedrijfskennis nodig is die zelfstandig wordt uitgevoerd.
 • Groep V: Werkzaamheden waarvoor bijzondere vak- en bedrijfskennis nodig is.

De premie voor het Sociale Fonds blijft in 2021 0,6%.

Los bekijken

Hoveniers

CAO Hoveniers

In mei 2018 werd een CAO akkoord bereikt voor het Hoveniersbedrijf in Nederland  voor de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020. Hierop geldt een algemeen verbindend verklaring (AVV) waardoor de meeste bepalingen van deze CAO op alle werkgevers en werknemers die bij de inwerkingtreding of gedurende de looptijd van de AVV onder de werkingssfeer vallen of komen te vallen.

Er zijn CAO bepalingen die naar hun aard niet voor AVV in aanmerking komen zoals pensioenbepalingen, herverzekering van eigen risico’s van werkgevers en bepalingen die geen verband met arbeid houden.

Gelijktijdig hebben partijen ook afspraken gemaakt die gericht zijn op de toekomst. Deze zijn vastgelegd in protocolafspraken.

Namens de sector onderhandelde VHG met de vakbonden over deze CAO op basis van hun kennis van het groenbedrijf en de belangen van de bedrijven. Onderwerpen die onder meer aan de orde kwamen zijn:

 • Een goed rendement door verantwoorde lonen
 • Flexibilisering van de arbeid
 • Oog voor een goede verstandhouding met vakbonden en werknemers

Binnenkort kunnen partijen weer opnieuw beginnen want op 30 juni 2020 loopt deze CAO af.

Los bekijken

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf RAS

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf RAS

Op dit moment loopt er een CAO voor deze beroepsgroep van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2021.
De inhoud van de lopende overeenkomst in boekjesvorm is als PDF in te zien of te downloaden via de website www.ras.nl
In dezelfde website is de CAO ook online weergegeven.

De inhoud van de arbeidsovereenkomst is gebaseerd op de bovengenoemde lopende CAO. Een werkgever dient te allen tijde een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan met de werknemer. Minimaal moet hierin het volgende worden opgenomen:

 • De datum van indiensttreding.
 • De duur, bepaalde of onbepaalde tijd.
 • De bij aanvang van de overeenkomst geldende werktijden.
 • Het aantal uren per week.
 • De functieaanduiding en de bijbehorende loongroep.
 • De regio en het object waar de werknemer bij de start werkzaam is.

De arbeidvoorwaarden zijn verdeeld in meer dan 20 items, elk met een eigen toelichting.
De website van RAS biedt al heel veel antwoorden in de rubriek “Veel gestelde vragen”. Mochten na het doornemen hiervan toch nog onduidelijkheden overblijven dan kan via de website eenvoudig contact met het kantoor van RAS gemaakt worden.

Los bekijken

Particuliere Beveiliging

CAO Particuliere Beveiliging

In deze CAO zit verdeeld over het hele jaar 2020 aardig wat beweging. Zo zijn de lonen per 1 januari 2020 met 2,6% verhoogd. De afspraak binnen de CAO was een max. stijging van 2,5% tenzij de CPI (Consumenten Prijs Index) hoger is. En dat was dus het geval.
Een volgende stap wordt met ingang van de 3e loonperiode in 2020 gezet als toeslagen van de functiewaardering, maaltijdvergoeding, consignatievergoeding en hondenvergoeding met 1,7% worden geïndexeerd.

De particuliere veiligheidsbranche kent twee fondsen
De eerste is het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. Deze geldt voor alle werkgevers in de particuliere beveiliging. De tweede is het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particuliere Beveiliging. Dit fonds is er voor werkgevers die lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche.
De premie in 2020 bij het eerstgenoemde fonds bedraagt 0,245% van de loonsom, met een verhouding van 75% voor de werkgever en 25% voor de werknemer.
Bij het tweede genoemde fonds is dat 0,142% van de loonsom en is de verhouding werkgever/werknemer 80%/20%.

Tot slot is er ook een aanpassing doorgevoerd bij de waarde vakantierecht bij contractwissel.
Kortom, salarisadministrateurs hadden weer het een en ander aan te passen.

Los bekijken

Nederlandse Veiligheidsbranche

CAO Nederlandse Veiligheidsbranche

Door partijen werd door onderhandeld tot in de nacht van 18 op 19 september 2018 om een akkoord te bereiken over een nieuwe CAO. Er was sprake van een trendbreuk omdat de partijen voor de eerste keer niet tegenover elkaar stonden maar naast elkaar. Het resultaat was dan ook een CAO met een looptijd van vijf jaar; van juli 2018 tot en met juni 2023.
Er is veel in deze CAO vastgelegd dat voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden moet zorgen. Zo zijn er afspraken gemaakt t.a.v. de loonontwikkeling, het pensioen, de roosters en de verhouding flex/vast.

Een langdurige CAO is eveneens van belang voor de werkgevers zodat er een langjarig beleid kan worden gevoerd. Werkgevers verwachten vanaf de start van deze CAO tot het einde van de looptijd, dat er 80% tot 90% nieuwe aanbestedingen gaan plaatsvinden. En dan biedt een CAO als deze een goede basis.

Deze succesvolle CAO besprekingen kwamen op naam van De Nederlandse Veiligheidsbranche enerzijds en FNV Beveiliging te Utrecht, De Unie te Culemborg en CNV Vakmensen te Utrecht.

Veel uit deze nieuwe CAO zal op het bordje van de salarisadministratie terecht komen. Later zullen ook nog regelingen uit de WAB aan worden toegevoegd. Wordt het daarmee te complex dan kan extern vakmanschap een helpende hand bieden.

Los bekijken

Glastuinbouw

CAO voor de Glastuinbouw

De Glastuinbouw sector moet het nog steeds doen met de CAO zoals die was overeengekomen voor de periode 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019. In die CAO zijn een aantal afspraken vastgelegd over de Basis Pensioenregeling, de verdere opbouw en de regeling voor partner en kinderen. Ook werknemers die arbeidsongeschikt worden blijven voortaan pensioen opbouwen. Daarnaast is er een functiehandboek voor de Glastuinbouw samengesteld als hulpmiddel voor ondernemingen bij het indelen van de binnen de organisatie voorkomende functies.

In januari zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe CAO, maar dat heeft tot april nog niet tot een overeenstemming geleid. De werkgevers hebben een loonbod gedaan van 4,5% over een periode van 18 maanden. De vakbonden vonden onvoldoende bereidheid om de gevolgen van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) voor seizoenswerk op te vangen. Het pijnpunt daarin is dat de bonden vinden dat er teveel negatieve afwijkingen van de WAB in zitten. Over de lonen zou men het wel eens kunnen worden.

Wellicht is het de corona crisis waardoor er tot nu toe (eind mei 2020) geen verdere vorderingen gemaakt zijn.

Los bekijken

Horeca

CAO Horeca

Voor het jaar 2020 is er een nieuwe CAO afgesloten voor horeca medewerkers.
In deze CAO zijn de mogelijkheden opgenomen die de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) biedt. Daardoor is de CAO gelijk actueel en beter toepasbaar. Voor werkgevers en werknemers is het verstandig om goed kennis te nemen van nieuwe bepalingen betreffende oproepovereenkomsten en seizoencontracten.

Op de website van de Koninklijke horeca Nederland is uitgebreide informatie te vinden over de wijzigingen in de CAO maar ook de belangrijke rol die de WAB daarin speelt. Vanzelfsprekend zijn ook de CAO tekst en de loontabellen beschikbaar.

Voor werkgevers in de horeca branche wordt de salarisadministratie er niet eenvoudiger op en vergt deze een behoorlijk tijdbeslag dat door noodzakelijk werk voor het bedrijf, niet altijd beschikbaar is. Het uitbesteden van de loonadministratie kost daarentegen niet veel maar laat wel veel meer tijd voor het dagelijks horeca werk.

Los bekijken

Metaal & Techniek

CAO Metaal & Techniek

Het was 5 september 2019 dat de sociale partners tijdens de laatste onderhandelingen een principeakkoord bereikten over een nieuwe CAO met een looptijd van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2021. Daarna is het tijdelijk akkoord omgezet in een definitieve CAO.

Er was gekozen voor verbetering van de lonen en met name vanwege de noodzaak om technische vakmensen voor de sector te kunnen behouden en de aantrekkelijkheid voor nieuwe medewerkers te vergroten.

Wat zijn de belangrijkste afspraken?
De feitelijke lonen worden als volgt verhoogd:

 • Per 1 december 2019 met 3,5%
 • Per 1 juli 2020 met 3,5%
 • Per 1 maart 2021 met 0,93%
 • Een eenmalige uitkering van bruto € 306,- in februari 2021

Jeugdtabellen:
Het tekort aan vakmensen is groot en daarom wordt het aantrekkelijker gemaakt voor jongeren door vakgerichte scholing en extra beloning in nieuwe en vereenvoudigde jeugdtabellen.

Generatiepact:
De 80-90-100 variant van het Generatiepact gaat gelden voor werknemers van 60 jaar. Wel moeten de verlofstuwmeren boven de 296 uur eerst worden opgenomen.

Flexibel naar vast:
In de looptijd van deze CAO hebben partijen de intentie uitgesproken om 5.000 flexibele contracten om te zetten naar vaste contracten.

Opleiden en ontwikkelen:
Er wordt 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor opleiden en ontwikkelen. Hiervoor worden vouchers uitgegeven.

De bedrijfstak Metaal & Techniek vertegenwoordigt in totaal ca. 27.000 ondernemingen en ca. 300.000 werknemers.

Los bekijken

Afbouw

CAO Afbouw

De huidige CAO heeft een looptijd van twee jaar t.w. van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. De afspraken zijn tot stand gekomen via onderhandelingen tussen NOA en de vakbonden FNV en CNV-vakmensen.
De garantielonen zijn hierdoor per 1 mei 2020 met 3% gestegen. Dit percentage is ook in 2021 voorzien.

In de CAO is ook een zware beroepenregeling opgenomen.
Een van de onderdelen daarvan is dat de werkgever in de periode vanaf 2021 tot en met 2025 drie keer een bedrag van maximaal € 21.300,- per jaar aan de werknemer kan toekennen in de drie jaar voor het bereiken van zijn AOW-gerechtigde leeftijd. De werknemer kan dat bedrag gebruiken om drie jaar eerder met pensioen te gaan. Op deze wijze vertrouwen werkgevers een bijdrage te leveren om medewerkers gezond met pensioen te laten gaan.

De 80-90-100 regeling wordt voortgezet
Het gaat hier om een afspraak waarbij werknemers vanaf 57 jaar met een medische indicatie in aanmerking kunnen komen voor een regeling waarbij ze 80% werken, recht hebben op 90% loon en 100% pensioenopbouw. De CAO partijen hebben besloten om deze regeling met één jaar te verlengen.

Los bekijken

Bouw & Infra

CAO Bouw & Infra

De CAO Bouw & Infra liep af op 1 januari 2020. In feite hadden de betrokken CAO partijen al in november 2019 moeten starten met de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. Deze partijen geven echter aan dat de bouw- en infrasector als eerste te maken kregen met economische klappen en dat deze vooral ontstaan zijn door besluiteloosheid van het kabinet.
Daarbovenop komt nog dat het onduidelijk is wat de gevolgen van de corona crisis zullen zijn.

Werkgeversverenigingen Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, NVB en Vereniging van Waterbouwers hebben, in gezamenlijk overleg met FNV en CNV Vakmensen, besloten de onderhandelingen voor de Bouw & Infra op te schorten.
Tot dan hadden werkgevers en vakbonden intensief met elkaar gesproken over onder meer duurzame inzetbaarheid, Arbo en veiligheid, eerder stoppen bij zwaar werk, instroom en onderwijs en tot slot flexibilisering en uitzenden.

Alle partijen geven aan dat ze de situatie blijven monitoren en dat zij weer in gesprek zullen gaan als het juiste moment zich voordoet.

Los bekijken

Groothandel in Levensmiddelen

CAO Groothandel in Levensmiddelen

Onder groothandel in levensmiddelen vallen ondernemingen die zich bezig houden met het kopen en verkopen van een assortiment levensmiddelen.
De mantelafspraken in de CAO voor de Foodservice en de Groothandel in levensmiddelen (FSGIL) gelden voor de Groothandel in Horecaproducten (GHP) en voor de Groothandel in Levensmiddelen. (GIL)

De looptijd en de deelnemers
De CAO is op 1 juli 2019 ingegaan en loopt tot en met 30 juni 2020. De volgende groothandels vallen onder deze CAO:

 • Voor de Foodservice en de Levensmiddelen en/of
 • in Zoetwaren en/of
 • in tabak en Tabaksproducten en/of
 • in Bakkerijgrondstoffen en/of
 • in Aanverwante producten (Deze worden apart beschreven)

Partijen die bij deze CAO zijn betrokken kunnen op verzoek van partijen bij een andere CAO, dispensatie verlenen van de toepassing van bepalingen van deze CAO, onder door partijen bij deze CAO te stellen voorwaarden. Controle op naleving zal bij dispensatie altijd als voorwaarde worden gesteld.

Betrokken partijen bij deze CAO hebben afspraken gemaakt over de loonvorming.
Zo is per 1 februari 2020 een loonstijging met 2,8% structureel van toepassing.
De loonvorming wordt separaat uitgewerkt voor de GHP en voor de FSGIL.

Pensioenrechten
De werkgever was al per 1 april 2017 verplicht de Pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de GHP en FSGIL toe te passen. Alternatief is een actuarieel en financieel gelijkwaardige regeling toegestaan. De inhoud van de pensioenregeling wordt bepaald door de partijen bij deze CAO. Zo is met ingang van 1 januari 2018 de pensioen richtleeftijd verhoogd naar 68 jaar.

Klachten over onredelijke praktijk
In geval van klachten over het overeengekomen beloningssysteem, kunnen deze worden ingediend bij de OR waarmee de afspraken zijn gemaakt evenals bij de Vaste Commissie.

Regels bij het in dienst hebben van uitzendkrachten
De werkgever dient zich ervan te verzekeren dat een voor hem werkende uitzendkracht de volgende regels gelden:

 • Dat deze dezelfde beloning en werktijden gelden als bij werknemers in vaste dienst van toepassing is.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn voor uitzendkrachten conform de CAO zoals deze geldt voor medewerkers in vaste dienst. De werkgever dient dit aan het betreffende uitzendbureau mede te delen.

Arbeidstijden
Voor beide sectoren van de groothandel waar deze CAO van toepassing is, zijn 4 werktijdenregelingen in het leven geroepen. Bij aanstelling wordt door de werkgever met de werknemer één van de vier regelingen overeengekomen.

Meer informatie
Los bekijkenWilt u meer weten over dit onderwerp?


Verstuur uw contactgegevens aan ons, dan nemen wij snel vrijblijvend contact met u op.

Uw naam: *
Uw e-mailadres: *
Uw telefoonnr:
Vraag/opmerking: *

* Verplichte velden
Copyright Flexmoment 2019 - 2021  |  BECONNUMMER:  720665  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene Voorwaarden Salarisadministratie
Design & development by: Timeless Design
x
Vraag via WhatsApp
CHAT MET ONS OP HET NUMMER 085 864 0124 Vandaag beschikbaar: 09:00-22:30
Onze excuses, op dit moment is onze Chat offline
Wilt u met ons Chatten? Gebruik bovenstaand nummer in uw WhatsApp om de chat te beginnen.
Flexmoment helpt klanten in heel Nederland
Sluiten