Pensioenen - Kennisbank - Flexmoment

Pensioenen

Pensioenen; premies en afdracht

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, als werkgever heeft u de volle verantwoordelijkheid voor de pensioenadministratie en de premie afdracht in de schoenen geschoven gekregen. Bovendien heeft u vanaf 2017 te maken met de UPA, Uniforme Pensioen Aangifte, en dit systeem heeft het ook niet eenvoudiger gemaakt.


Het grootste probleem lijkt in de afdracht van premies te zitten.

Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk voor een juiste afdracht. Door het complexe systeem van UPA wordt de controle bemoeilijkt wat er voor iedereen, bij elk soort dienstverband, betaald is. Vaak is extern advies dan ook noodzakelijk.

Het Nederlandse pensioenstelsel kent 3 elementen

Deze zijn de AOW, de aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en individuele pensioenverzekeringen:

 1. De AOW, Algemene Ouderdomswet, is een basispensioen van de Rijksoverheid en geldt als basisinkomen om te kunnen rondkomen na pensionering. De hoogte hiervan wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkelingen van het minimum loon.
 2. De pensioenopbouw via de werkgever. Van alle werkgevers heeft ongeveer 90% een pensioenregeling. Dit is een aanvullende uitkering bovenop de AOW.
 3. Iedereen kan individueel extra pensioen opbouwen. Deze individueel aanvullende pensioenvoorziening kan bestaan uit lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Een fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid voor extra pensioen.

De regels voor pensioenen zijn terug te vinden in de Pensioenwet.

Als het gaat om de AOW dan is de regelgeving niet zo moeilijk. Dat ligt anders bij de diverse aanvullende pensioenverzekeringen. Daar zitten onderling heel wat verschillen in en bovendien zijn de regels en voorwaarden meestal in juridische context geschreven. Voor u als werkgever niet eenvoudig om hier zo mee om te gaan dat u uw werknemers daar voldoende informatie over kunt geven. De afdracht van de pensioenpremies lijkt dan wel een van de eenvoudigste werkzaamheden binnen uw pensioenverantwoordelijkheden, maar zelfs daarbij kunnen vragen naar boven komen.
Bij Flexmoment zijn we op de hoogte van de voor u belangrijkste componenten van  pensioenfondsen en kunnen u daarover altijd uitleg geven. Ook kunnen wij voor u checken of alles rond de pensioenverzekering volgens de voorwaarden verloopt. Als werkgever kunt u zich daarmee kosten besparen als blijkt dat u, geheel te goeder trouw, steken heeft laten vallen. Vraag ons gerust om vrijblijvend advies.

 

Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen

Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen (BPFL)

Alle werknemers in het Levensmiddelenbedrijf bouwen pensioen op bij het BPFL. Dit geldt voor werknemers vanaf 21 jaar die werkzaam zijn bij de z.g. verplicht gestelde werkgevers. De werkgevers zijn dan ook het eerste aanspreekpunt bij vragen door werknemers.
De pensioenregeling geldt voor alle werknemers (ouder dan 21 jaar) bij ons fonds.
De excedentregeling geldt aanvullend voor werknemers (ouder dan 21 jaar) bij het  fonds die:

 • bij een werkgever in dienst zijn die de excedentregeling afneemt bij het fonds
 • een fulltime jaarsalaris hebben boven het maximum van de pensioenregeling.

Voor een correcte uitvoering van de pensioenregeling is een belangrijke taak voor de werkgever weggelegd:

 • Nieuwe medewerkers binnen een maand aanmelden bij het BPFL.
 • Werknemers informeren over de pensioenregeling. Dit komt o.a. voort uit de zo genaamde verplichtstelling. Werkgevers- en werknemersorganisaties in het levensmiddelenbedrijf hebben namelijk afspraken gemaakt over één pensioenregeling voor de hele bedrijfstak.
 • Werknemers wijzen op de checklist om hen wegwijs te maken in het pensioen.

Per 1 januari 2021 is de pensioenregeling gewijzigd
Dat was noodzakelijk omdat de pensioenregeling meer geld is gaan kosten. Dat wordt vooral veroorzaakt door de extreem lage rente. De opbrengst uit beleggingen is niet genoeg om het tekort door de lage rente te compenseren.
De volgende zaken zijn daarom gewijzigd:

 • Werknemers gaan per 1 januari 2021 minder pensioen opbouwen. Het percentage daalt van 1,768% naar 1,5%.
 • De pensioenpremie stijgt van 20,6% naar 27,6% voor werknemers.
 • De bestaande overgangsregeling is per eind 2020 gestopt. Daar hoeven werknemers dus geen premie meer over te betalen.

Overigens is de franchise per 1 januari 2021 niet veranderd.

De financiële positie van het BPFL was eind 2020 niet voldoende en daardoor konden de pensioenen niet verhoogd worden. Vooruitkijkend naar eind 2021 denkt het pensioenfonds dat de kans groot is dat de pensioenen verlaagd moeten worden.

Meer informatie over het Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen: https://www.bpfl.nl/

Los bekijken

Grafische Bedrijven

Pensioen Grafische Bedrijven

Voor werknemers van bedrijven in de grafische bedrijfstak wordt de mogelijkheid geboden om te kiezen uit 3 pensioenregelingen bij het pensioenfonds PGB. Dat zijn:

 • Een middelloonregeling
 • Beschikbare premieregeling
 • Een combinatieregeling. Dat is een combinatie van de eerste twee regelingen.

Bovendien wordt er nog een keuze geboden uit verschillende variabelen.

Verder zijn er aanvullende keuzes bij het Pensioenfonds PGB die verschillende extra’s bieden:

 • Collectieve extra keuzes bovenop de door de werknemer gekozen collectieve pensioenregeling, zijn een verzekering voor Anw-pensioen, netto partnerpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen.
 • Individuele extra keuzes bovenop de door de werknemer gekozen pensioenregeling behoren ook tot de mogelijkheden. Het grafisch pensioenfonds PGB heeft als uitgangspunt: “Collectief en solidair” en dat betekent onder meer ook aandacht voor partner en kinderen. Als bijvoorbeeld een werknemer arbeidsongeschikt wordt, dan blijft hij of zij pensioen via dit fonds (deels) opbouwen.

Toelichting op collectieve extra keuzes:
Met de Anw-Plusverzekering wordt een extra partnerpensioen geregeld bij het overlijden van de betreffende medewerker. Deze pensioenvorm komt bovenop het partnerpensioen en stopt als de partner AOW krijgt.

Dan is er nog de WIA-Excedentverzekering. Als een werknemer meer dan € 57.232 (2020) per jaar verdient en arbeidsongeschikt wordt dan keert deze verzekering het bedrag uit dat boven het genoemde maximum is verzekerd. Het zo genaamde WIA maximum dus.
Met deze verzekering wordt ook extra partnerpensioen verzekerd voor werknemers die meer dan € 110.111 (2020) per jaar verdienen. Werknemers wiens salaris boven dit bedrag uitkomt bouwen over dat deel namelijk geen pensioen op.

Los bekijken

Detailhandel

Pensioenfonds Detailhandel

Op 1 juli 2020 kwam een pensioenakkoord tot stand voor de detailhandel. Zoals bekend omvat de detailhandel een groot aantal ondernemingen en evenredig veel deelnemers. Het pensioenakkoord kan niet gerangschikt worden onder de standaard pensioenregelingen. Er is namelijk een keuze mogelijk uit twee pensioencontracten. Maar eerst de algemeen geldende kernpunten:

 • Besloten is de AOW-leeftijd minder snel omhoog te laten gaan.
 • De AOW-leeftijd wordt tot 2022 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. In 2024 loopt deze op tot 67 jaar.
 • De doorsneesystematiek is afgeschaft.
 • Er wordt een keuze uit twee verschillende pensioencontracten geboden.
 • De nieuwe wetgeving zal op 1 januari 2022 gereed zijn wat moet leiden naar een nieuw pensioencontract op uiterlijk 1 januari 2026.

De sociale partners kunnen kiezen uit twee nieuw pensioencontracten
Pensioencontract 1 is de basis en pensioencontract 2 is op vier punten afwijkend.

Pensioencontract 1:

 • Dezelfde pensioenpremie, ongeacht de leeftijd, in een persoonlijk potje.
 • Het totaal belegd vermogen geldt voor iedereen gezamenlijk in voor- en tegenspoed.
 • De verdeling van het rendement over alle leeftijden wordt vooraf vastgesteld, maar voor mensen die ouder zijn geldt een lager beleggingsrisico.
 • Er is een solidariteitsreserve, als compensatie te gebruiken in slechte beleggingsjaren.
 • Vanaf de ingang van het pensioen wordt het persoonlijk potje gebruikt voor de jaarlijkse pensioenuitkering. De rendementen worden over toekomstige jaren uitgesmeerd.
 • Er is geen noodzaak meer om buffers in te houden.
 • Het contract omvat ook een nabestaandenpensioen en een dekking bij arbeidsongeschiktheid.
 • In geval van al opgebouwde pensioenen worden deze in principe in een persoonlijk potje omgezet.

Pensioencontract 2:

Dit is gelijk aan pensioencontract 1 maar kent 4 afwijkende regelingen:

 • Het pensioenfonds belegt voor iedereen afzonderlijk zijn eigen persoonlijk potje.
 • Men kan eventueel kiezen voor meer of minder risico.
 • Het behaalde rendement komt voort uit de aanwezige beleggingen in het persoonlijke potje.
 • Er is geen solidariteitsreserve.

De aanvullende pensioenregeling
Voor werknemers met een salaris boven het maximumloon Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) kan er een aanvullende pensioenregeling worden afgesloten. Deze pensioenregeling kan aangeboden worden naast de gewone pensioenregeling, als een extra voorwaarde. Deze aparte overeenkomst kan bij het pensioenfonds worden afgesloten.

Los bekijken

Bedrijfspensioenfonds Foodservice

Bedrijfspensioenfonds Foodservice

Als werkgever heeft men de taak om werknemers te informeren over de pensioenregeling. Hij/zij is daarbij het eerste aanspreekpunt. In dit geval gaat het om het om het Bedrijfspensioenfonds Foodservice dat op 1 januari 2018 van kracht is geworden.

Wat zijn de bijbehorende taken voor de werkgever?
Het zijn vier belangrijke punten te weten:

 • Werknemers op tijd aanmelden bij het pensioenfonds via het werkgeversportal
 • Zorgdragen voor een tijdige afdracht van de pensioenpremie, zowel het werkgevers- als het werknemersaandeel.
 • Wijzigingen dienen tijdig te worden doorgegeven.
 • Zorgdragen dat de verstrekte gegeven juist zijn.

Door het e-mailadres van de medewerkers aan het pensioenfonds door te geven kunnen zij digitaal communiceren en kan informatie snel worden gedeeld.

Tijdige informatie voorkomt misverstanden
Daarom is het zo belangrijk dat werkgevers al tijdens het arbeidsvoorwaarden gesprek geïnformeerd worden over de pensioenregeling. Voor werkgevers is een praktisch checklist beschikbaar.
Pensioenzaken komen bij werkgevers niet elke dag voorbij. Daarom organiseert het fonds eens per jaar een pensioencursus. Aanmelding daarvoor kan op elk moment.

Maximum pensioengevend salaris per 1 januari 2020
Vanaf deze datum is dit € 52.042 per jaar. Elk jaar wordt dit bedrag per 1 januari aangepast afhankelijk van de loonontwikkelingen.
De franchise is gelijk aan 100/75 maal de enkelvoudige AOW-uitkering voor een gehuwde, incl. de vakantietoeslag.
De maximum pensioengrondslag wordt afgeleid van het geldende maximum pensioengevend salaris en de franchise.
Het opbouwpercentage ouderdomspensioen is 1,41%. Van het partnerpensioen is dat 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen in het betreffende jaar. De werkgeverspremie bedraagt 17,13% en de werknemerspremie 8,57% van de pensioengrondslag.

Los bekijken

Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

Pensioenen Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

De pensioenleeftijd bij BPF Schoonmaak is 67 jaar. Op dit moment is de AOW-leeftijd nog op een eerder moment gesteld. Het is daardoor mogelijk dat een werknemer ook op de AOW-leeftijd pensioen kan krijgen.
Het is van belang dat zowel het pensioenfonds als de werkgever medewerkers die qua leeftijd tegen de pensioendatum zitten, goed over de mogelijkheden adviseren. Er moeten namelijk keuzes gemaakt worden.

Het pensioen bij overlijden
Wat zijn punten waarover duidelijkheid moet zijn?

 • Heeft de partner recht op een partnerpensioen?
 • Is er sprake geweest van een scheiding? Dan heeft de ex-partner misschien recht op een bijzonder partnerpensioen.
 • De partner kan misschien recht hebben op een Anw-hiaatcompensatie
 • Ook is het mogelijk dat er kinderen zijn die recht hebben op een wezenpensioen.

Het pensioen bij arbeidsongeschiktheid
Een langere ziekteperiode kan gevolgen hebben voor het inkomen. Ook de pensioenopbouw kan hierdoor worden beïnvloed:

 • De eerste twee jaar van de ziekte verandert er niets aan de pensioenopbouw
 • Bij een ziekte van langer dan 2 jaar bestaat de mogelijkheid dat een WIA-uitkering van de overheid in beeld komt.
 • Is er sprake van een WIA-uitkering dan ontstaat er misschien recht op een premievrije pensioenopbouw

Hoe is de verantwoordelijkheid vastgelegd bij het pensioenfonds BPF?
Het niet-uitvoerend en het uitvoerend bestuur zijn samen eindverantwoordelijk. Het niet-uitvoerend bestuur controleert de beslissingen van het uitvoerend bestuur.
Daarnaast is er nog een verantwoordingsorgaan dat uit zes leden bestaat. Dit orgaan handelt volgens het reglement van het verantwoordingsorgaan.
Dit alles om te zorgen dat de pensioenverzekerden gewaarborgd zijn van een juiste uitvoering van de regels.

 

Los bekijken

Bouw en Afbouw

Pensioen Bouw en Afbouw

“Geld voor later” is geen onbekend gezegde dat tegenwoordig wordt vertaald in het begrip ouderdomspensioen. Daarbij moet wel aangetekend worden dat dit alleen opgaat voor hen die een pensioen opbouwen.
Het pensioenfonds bpfBouw geeft aan dat het ouderdomspensioen afhangt van twee kerngetallen:

 • Het aantal jaren dat men deelgenomen heeft aan deze pensioenregeling.
 • De hoogte van het salaris.

Potentiële gepensioneerden kunnen hier keuzes maken
Het ouderdomspensioen gaat in bij het bereiken van de 67 jarige leeftijd. Men kan echter ook andere keuzes maken. Het is namelijk mogelijk eerder met pensioen te gaan zolang het pensioen niet onder de afkoopgrens komt. In 2020 is deze grens €497,27 per jaar. Het pensioen uitstellen tot het 70ste jaar kan ook. De mogelijkheden daarbij zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Het partnerpensioen is een verhaal apart
Eerst wat met “partner” wordt bedoeld:

 • Een echtgenote of echtgenoot
 • De persoon met wie men een geregistreerd partnerschap heeft
 • De persoon met wie men een samenlevingsovereenkomst heeft en dat door de notaris is opgesteld.

Daarop volgt de vraag op hoeveel pensioenuitkering een partner recht heeft. Dat wordt bepaald door hoe lang men in de bouw werkzaam is/is geweest, het opgebouwde pensioen tot aan de pensionering als men al met pensioen is en in sommige gevallen een wezenpensioen.

Dan is er nog het arbeidsongeschiktheidspensioen
Als een werknemer twee jaar ziek is geweest kunnen er omstandigheden zijn dat het UWV een werknemer arbeidsongeschikt verklaart. Via de werkgever wordt er dan geen pensioen meer opgebouwd.
Raakt men arbeidsgeschikt dan is er wellicht kans op een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen. Dat is een maandelijkse aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV.

Daarnaast biedt het bpfBouw nog aanvullingsregelingen en een z.g. BeterExedent-regeling. Deze regelingen, voor zover men daarvoor in aanmerking komt, kunnen al tijdens het werkzame leven in gang gezet worden.

Los bekijken

Beveiliging

Pensioen Beveiligingspensioen
Dit fonds verzekert medewerkers die onder de CAO van de Nederlandse Veiligheidsbranche en van de CAO particuliere Beveiliging vallen.
In het bestuur van het pensioenfonds zitten bestuurders namens werknemers, gepensioneerden en werkgevers. Men noemt zich dan ook een fonds vóór en dóór beveiligers.

Nieuwe pensioenafspraken in 2020
Eerder sloten werkgevers en werknemers in 2018 een nieuwe CAO af. Dat gaf ook een aanzet op de pensioenregeling aan te passen. Het pensioen is namelijk fors duurder geworden. Dat mensen langer leven en de lage rente zijn de belangrijkste oorzaken.
In de CAO-afspraak van 2018 is het beschikbare geld in deze bedrijfstak voor pensioenen vastgesteld. Hieruit volgt tevens dat als de bedrijfstak groeit, de hoeveelheid geld vanzelf meegroeit.
Pensioenverbeteringen zijn op twee manieren mogelijk namelijk als het pensioen goedkoper wordt en/of als er meer geld beschikbaar komt.

Tussen 2018 en 2020 is het pensioen duurder geworden
Daarom hebben de Cao-partijen voor alle beveiligers de pensioengrondslag voor de komende drie jaar verhoogd door bevriezing van de franchise.
Voor de werkgever verandert hierdoor niets. Voor werknemers geldt het volgende:

 • In de oude regeling tot 2020 gold dat de opbouw gelijk bleef als het pensioen duurder werd. De premie werd dan verhoogd.
 • Vanaf 2020 geldt dat als een pensioen duurder wordt het beschikbare geld vast staat op het niveau in 2018 en de opbouw dus omlaag gaat.
 • Wordt de pensioenopbouw goedkoper dan gaat deze omhoog. De situatie wordt elk jaar opnieuw berekend.
Los bekijkenWilt u meer weten over dit onderwerp?


Verstuur uw contactgegevens aan ons, dan nemen wij snel vrijblijvend contact met u op.

Uw naam: *
Uw e-mailadres: *
Uw telefoonnr:
Vraag/opmerking: *

* Verplichte velden
Copyright Flexmoment 2019 - 2021  |  BECONNUMMER:  720665  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene Voorwaarden Salarisadministratie
Design & development by: Timeless Design
x
Vraag via WhatsApp
CHAT MET ONS OP HET NUMMER 085 864 0124 Vandaag beschikbaar: 09:00-22:30
Onze excuses, op dit moment is onze Chat offline
Wilt u met ons Chatten? Gebruik bovenstaand nummer in uw WhatsApp om de chat te beginnen.
Flexmoment helpt klanten in heel Nederland
Sluiten