Salarisadministratie 2021. Wat wijzigt er voor u als werkgever? - Kennisbank - Flexmoment
Menu

Salarisadministratie 2021. Wat wijzigt er voor u als werkgever?

Salarisadministratie 2021. Wat wijzigt er voor u als werkgever?

Netto reiskostenvergoeding

In verband met de coronacrisis werd in 2020 meer thuis gewerkt door werknemers. De vaste reiskostenvergoeding hoefde hierbij niet te worden aangepast aan de nieuwe situatie, de netto vergoeding bleef gebaseerd op de 'oude' situatie.

Vanaf 2021 is dit niet meer toegestaan en moet de netto vergoeding worden berekend op basis van de werkelijke situatie. Dit zal in een thuiswerksituatie betekenen, dat werknemers een lagere vergoeding zullen ontvangen. Wanneer u toch een gelijkblijvende (hogere) wilt geven aan uw werknemers, dan kunt u deze hogere vergoeding bruteren zodat het netto bedrag gelijk blijft of eventueel kunt u gebruik maken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. 

Werkkostenregeling

Eén van de coronamaatregelen in 2020 was de tijdelijke verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Voor de berekening van de vrije ruimte werd uitgegaan van 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Over de loonsom boven deze € 400.000 valt 1,2% in de vrije ruimte.

Met ingang van 2021 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,18% van het restant van de loonsom boven deze € 400.000.

Bijtelling elektrische auto's

De bijtelling voor volledig elektrische auto’s (emissievrije voertuigen) gaat de komende jaren veranderen.

Vanaf 2021 gaat het bijtellingspercentage omhoog naar 12% over de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde. In 2020 was dit nog een bijtelling van 8% over de eerste € 45.000. Over de cataloguswaarde boven deze drempel geldt de reguliere bijtelling van 22%.

In de jaren 2022, 2023 en 2024 geldt een bijtelling van 16% over de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde. In 2025 gaat de bijtelling tot deze drempel nogmaals omhoog naar 17% Vanaf 2026 is er geen korting meer op de bijtelling voor elektrische auto´s en moet over de gehele cataloguswaarde de reguliere bijtelling van 22% worden toegepast.

Vanaf 2021 twee keer zoveel verlof sparen

Vanaf 2021 (beoogde ingangsdatum is 1 januari 2021) kunnen werknemers meer belastingvrij verlof sparen. Over dit gespaarde verlof hoeft geen loonheffing te worden afgedragen. Het maximum aantal opgespaarde weken gaat omhoog van 50 naar 100 weken. Werknemers kunnen dit verlof opnemen bijvoorbeeld voor scholing, mantelzorg, een sabbatical of eerder stoppen met werken. Dit staat in het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Met ingang van 1 januari 2021 wordt een tijdelijke drempelvrijstelling ingevoerd. Hierdoor hoeft u niet de 52% heffing te bepalen wanneer de uitkering niet hoger is dan de netto AOW uitkering voor alleenstaanden (2020: € 21.200; het bedrag voor 2021 is nog niet bekend). Wanneer de uitkering hoger is dan deze drempel, moet over het meerdere de 52% heffing worden betaald. Voorwaarde voor deze vrijstelling is dat de werknemer binnen 36 maanden de AOW gerechtigde leeftijd bereikt.

Investeringskorting voor bedrijven

Eén van de voorstellen in het belastingplan betreft de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Met deze nieuwe investeringskorting wil het kabinet bedrijven stimuleren om investeringen te doen, bijvoorbeeld in nieuwe machines. De regeling geldt voor nieuwe investeringen die vanaf 1 januari 2021 tot uiterlijk 31 december 2022 worden gedaan. Bij grote investeringen in een jaar is de korting tot € 5 miljoen 3,9%, daarboven 1,8%. Bedrijven kunnen deze investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing.

De BIK is een aanvulling op andere bestaande investering stimuleringsregelingen. Wanneer aan de desbetreffende voorwaarden wordt voldaan, kan deze regeling samengaan met de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), de EIA (energie investeringsaftrek), de MIA (milieu investeringsaftrek) en de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

Compensatie transitievergoeding MKB

Kleine werkgevers, die met hun bedrijf stoppen vanwege pensionering of overlijden van de werkgever, en als gevolg hiervan een transitievergoeding moeten betalen aan hun personeel, kunnen vanaf 1 januari 2021 een compensatie hiervoor aanvragen bij het UWV. Voorwaarden van deze regeling zijn onder andere dat de werkgever maximaal 24 werknemers in dienst had in het jaar vóór de beëindiging en minimaal één ontslagvergunning heeft wegens bedrijfsbeëindiging. Het aanvragen van de compensatie kan tot 12 maanden na de datum van de ontslagvergunning of de datum waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden.

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Ook in 2021 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die moet worden betaald bij de contractbeëindiging van een langdurig arbeidsongeschikte medewerker. Deze regeling is op 1 april 2020 ingegaan. Indien uw werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid ziek uit dienst gaat, dan kunt u deze compensatie aanvragen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Maximale transitievergoeding

De maximale transitievergoeding gaat in 2021 omhoog van € 83.000 naar € 84.000. Indien de werknemer een hoger jaarsalaris heeft, dan geldt dit jaarsalaris als maximum.

AOW leeftijd

De AOW leeftijd blijft in 2021 ongewijzigd op 66 jaar en vier maanden. In 2022, 2023 en 2024 stijgt de AOW leeftijd elk jaar met 3 maanden, waardoor werknemers in 2024 op 67 jarige leeftijd met AOW gaan. Vanaf 2025 stijgt de AOW leeftijd met 8 maanden voor elk jaar dat we langer leven.

Webmodule beoordeling relatie zzp

In de loop van 2021 zal er als pilot een webmodule online komen, met behulp waarvan meer duidelijk wordt over de relatie tussen de opdrachtgever en een zelfstandige. Deze webmodule geeft voorlichting en meer zekerheid of het werk kan worden uitgevoerd als zelfstandige of in loondienst. Deze pilot zal in eerste instantie 6 maanden duren. Het gebruik hiervan is vrijwillig en anoniem.

Scholing vrije ruimte werkkostenregeling

De gerichte vrijstelling voor scholing in de werkkostenregeling wordt in 2021 uitgebreid voor scholing die voortvloeit uit vroegere arbeid. De vergoeding aan ex-werknemers voor scholing gericht op het verwerven van inkomen valt in 2021 ook onder de gerichte vrijstelling. Dit betekent, dat deze kosten niet ten laste hoeven te komen van de vrije ruimte in 2021. De verruiming geldt niet voor scholing gericht op onderhoud of verbetering van kennis en vaardigheden.

Scholing SLIM regeling

Ook in 2021 is er een budget beschikbaar voor de SLIM regeling. Iedere werkgever in het MKB kan een aanvraag voor deze regeling indienen. Bedrijven die een bedrijfsschool willen oprichten en/of de kennis van de werknemers op peil willen houden, kunnen een subsidie aanvragen De eerste openstelling, met een budget van € 15 miljoen, is van 2 maart tot en met 31 maart 2021. De tweede openstelling , met een budget van € 14,5 miljoen, is van 1 september tot en met 30 september 2021.

Scholing STAP-budget

Naar verwachting zal in 2022 de subsidieregeling STAP-budget worden ingevoerd. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkpositie. Met dit budget krijg iedereen die aan de voorwaarden voldoet een budget van € 1.000 om de eigen ontwikkeling te stimuleren, door bijvoorbeeld een certificaat te behalen of een cursus te volgen. Het budget van € 218 miljoen zal worden toegekend in zes tijdvakken en op basis van moment van aanvragen.

Betaald ouderschapsverlof

Het betaald ouderschapsverlof wordt in 2022 nogmaals gewijzigd. Ouders kunnen 26 weken ouderschapsverlof opnemen, meestal is dit onbetaald. Vanaf augustus 2022 ontvangen ouders in de eerste 9 weken van het opgenomen ouderschapsverlof een uitkering van 50% van hun dagloon, met een maximum van 50% van het maximum dagloon. Voorwaarde is wel dat deze negen weken moeten worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De overige 17 weken mogen tot de achtste verjaardag van het kind worden opgenomen, dit is ongewijzigd.

Lage inkomensvoordeel (LIV)

Het lage inkomensvoordeel is een tegemoetkoming in de WTL (Wet Tegemoetkomingen Loondomein) voor werknemers die tussen 100% en 125% van het minimumloon verdienen. De uurloongrenzen in 2021 voor het lage inkomensvoordeel zijn vastgesteld op minimaal € 10,48 en maximaal € 13,12. De tegemoetkoming is € 0,49 per uur met een maximum van € 960 per werknemer per jaar. De uurloongrenzen voor de jeugd LIV worden in de loop van 2021 bekend gemaakt.

Premies volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen

De premies volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen vanaf 1 januari 2021 zijn als volgt:

Tabel premies 2021

 

Cao

Behorend bij: Salarisadministratie 2021. Wat wijzigt er voor u als werkgever?

Pensioenfonds

Behorend bij: Salarisadministratie 2021. Wat wijzigt er voor u als werkgever?


Wilt u meer weten over dit onderwerp?


Verstuur uw contactgegevens aan ons, dan nemen wij snel vrijblijvend contact met u op.

Uw naam: *
Uw e-mailadres: *
Uw telefoonnr:
Vraag/opmerking: *

* Verplichte velden
Staat uw artikel er niet tussen? Neem dan contact met ons op Contact opnemen
Copyright Flexmoment  |  BECONNUMMER:  720665  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene Voorwaarden en Verwerkersovereenkomst
Design & development by: Timeless Design
x
Vraag via WhatsApp
CHAT MET ONS OP HET NUMMER 085 864 0124 Vandaag beschikbaar: 09:00-19:30
Onze excuses, op dit moment is onze Chat offline
Wilt u met ons Chatten? Gebruik bovenstaand nummer in uw WhatsApp om de chat te beginnen.
Flexmoment helpt klanten in heel Nederland
Sluiten